Více než 30hektarový lužní porost, místy až pralesního charakteru (velké množství mrtvého dřeva, bohatý podrost i nálet) přímo navazuje na zámecký park. Terén je velmi podmáčený, protínají jej četné kanály. Uprostřed se nachází rozlehlá slatinná louka s několika solitérními stromy, cenný fragment původních polabských vápnitých slatin s výskytem řady vzácných druhů rostlin, především orchidejí (jedna z posledních lokalit vstavače bahenního, dále vstavač vojenský, prstnatec májový, prstnatec pleťový, bradáček vejčitý, pětiprstka žežulník, kruštík bahenní), ale též hadilky obecné, kosatce sibiřské či ožanky cpavé. Zajímavé rostliny najdeme i v přilehlém lese, v nichž se například hojně vyskytují orlíček obecný či silně ohrožený kostival český. Území obory je zajímavé i zoologicky. Jde o významné hnízdište ptáků, mimo jiné netopýra parkového, útočiště tu nalézá několik druhů skokanů, žijí zde drobní bezobratlí, především plži
, údolníček rýhovaný, vrkoč bažinný, levatka říční. Založení obory je poněkud nejasné. Bežně se uvádí první polovina 19. století, avšak les je v těchto místech prokazatelně zaznamenán již na mapě z druhé poloviny 18. století. Dokonce včetně severovýchodní části, která je na pozdejších mapách odlesněná a znovu byla zalesnna až hybridními topoly v padesátých letech 20. století. Třebaže je obora často považována za součást zámeckého parku, zřejmě nikdy nebyla parkem v pravém slova smyslu, o čemž svědčí absence cizokrajných dřevin i celková kompozice; od počátku šlo spíše o oboru či bažantnici. Parkový charakter má pouze pravidelná síť cest, v nejpodmáčenějších partiích vedená po náspu (v prostoru slatinné louky v soucasné dobe přerušená). Snahy o ochranu slatinné louky se datují od šedesátých let 20. století, od roku 1987 je chráněna jako přírodní rezervace (2,27 ha). Roku 2012 byla celá obora vyhlášena pod jménem Zámecký park Liblice přírodní památkou (včetně pozemku přírodní rezervace, která nebyla zrušena, takže její plocha je v současné době zcela
atypicky zároveň přírodní rezervací i přírodní památkou).
Obora je též evropsky významnou lokalitou a je volně přístupná návštěvníkům.

 

Pro ubytované hosty je připraven informační leták s mapkou Lesni mysli a mohou samostaně využít kouzla obory a stezky Lesní mysli.